Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

AKTUALNOŚCI

Dyrekcja szkoły informuje

Dyrekcja szkoły informuje

28.08.2020
Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi Wychowankami oraz Państwem!
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Zostały umieszczone na stronie www.kopernik.katowice.pl w zakładce COVID-19 i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu z rodzicem/opiekunem.
2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
3. Uczeń chory, zakatarzony lub z temperaturą nie będzie przyjmowany.
4. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
5. Rodzice/opiekunowie uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z 1 uczniem,
b) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne osoby, nie będzie on przyjęty, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
7. W szkole obowiązuje noszenie maseczek tylko podczas przerwy. Uczniowie mogą korzystać z maseczek i rękawiczek jednorazowych podczas lekcji.
8. Uczeń zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym do placówki.
9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
10. Uczniowie na zajęcia wychowania fizycznego muszą mieć strój do ćwiczeń odpowiedni do aktualnej sytuacji pogodowej.
11. Uczniowie na zajęcia laboratoryjne z fizyki oraz na zajęcia z informatyki muszą mieć własną parę rękawiczek jednorazowych.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.


                                                                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                                                                 Witold Terlecki
                                                                                                                                                                 Dyrektor szkoły
powrót do listy