Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
• Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 74 , 40-039 w Katowicach tel: 32/ 256 36 01, e-mail: sekretariat@kopernik.katowice.pl
• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Agata Krystek - Jadwiżuk, kontakt pod adresem iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel: 32 / 357 08 56
• Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6. ust 1. lit. c) e) oraz f) RODO oraz Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)
• Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań placówki określonych przepisami prawa oświatowego zwłaszcza w zakresie rekrutacji do szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa oraz promocji placówki.
• Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji realizacji przez administratora jego obowiązków prawnych lub zadań publicznych, w innych przypadkach może być dobrowolne.
• Niepodanie danych skutkować może niemożliwością realizacji przez administratora jego zadań w tym zwłaszcza przyjęcia do szkoły i świadczenia przez administratora usług.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych z administratorem umów.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane przez okres uczęszczania ucznia do szkoły zaś w przypadku uczniów nieprzyjętych przez okres roku, chyba że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego; dane zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, chyba że cel, dla którego została odebrana został zrealizowany.
• Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia (o ile przepisy szczególne na to pozwalają) i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
• W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
• Zasady przetwarzania Państwa danych gromadzonych w ramach rejestracji obrazu na terenie placówki (monitoring wizyjny) określone zostały odrębnie przez administratora.