Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

KOMUNIKATY/COVID-19

Procedury obowiązujące w ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika od dnia 01 września 2020 r.


Procedura komunikacji z rodzicami uczniów ZSO 1 im. M. Kopernika


1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem mailowo, poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza pracownikowi obsługi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik dane wpisuje do Księgi wejść szkoły.

4. Pracownik obsługi ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik vulcan lub pocztę służbową.

6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem - tel. 322563601, drogą mailową: w.terlecki@kopernik.katowice.pl lub przez dziennik elektroniczny, wicedyrektorem – tel. 322563601, mailowo: i.wachstiel@kopernik.katowice.pl lub przez dziennik elektroniczny oraz bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.

7. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły: tel. 322563601.

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.


Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19


1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maseczkę.

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, zdezynfekować ręce.

3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się do chorego ucznia, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce.

6. Nauczyciel otwiera okno.

7. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).

8. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.

9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje uczniów, aby umyli ręce, zdezynfekowali je; dezynfekuje ręce.

10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.

12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.


Procedura pobytu w sali dydaktycznej


1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.

3. Nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia po zakończonej każdej lekcji jest zobowiązany otworzyć wszystkie okna w sali.

4. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekcję rąk po wejściu do sali, mycie rąk przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

5. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.

6. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pracownika obsługi.

7. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, zachowując reżim sanitarny.

8. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.

9. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia uczniom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od uczniów spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.

10. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.

11. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.

12. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.

13. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

14. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki szkolnej.

15. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej i innych


1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce.

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.

3. Uczniowie zakładają przyniesione przez siebie rękawiczki jednorazowe.

4. Po zakończeniu zajęć uczniowie wrzucają rękawiczki do kosza z pokrywą.

5. Po wyrzuceniu rękawiczek, uczniowie dezynfekują ręce.