Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Procedura przyznawania nauczania indywidualnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
 

Zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy o systemie oświaty "indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły". Przewidywany przez lekarza czas choroby musi przekraczać 30 dni.
 

1. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie   indywidualnego nauczania.
 

2. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

3. Na prośbę rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia lekarz specjalista wydaje zaświadczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – formularz do pobrania na stronie internetowej rejonowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 5 w Katowicach, lub innej specjalistycznej lub rodzinnej poradni psychologiczno–pedagogicznej.

4. Rodzic, prawny opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń, z zaświadczeniem lekarskim zwraca się do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego.

5. Na wniosek rodziców zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

6. Rodzice lub pełnoletni uczeń składają w sekretariacie szkoły swój wniosek o przyznanie indywidualnego nauczania dla ich dziecka wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Wniosek do pobrania z zakładki DLA UCZNIA - WYKAZ DOKUMENTÓW)

7. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o przyznaniu uczniowi indywidualnego nauczania.

8. O terminie rozpoczęcia nauczania indywidualnego rodzice zostaną poinformowani przez wychowawcę klasy. Szczegółowy plan zajęć opracowuje dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami, prawnymi opiekunami ucznia lub dorosłym uczniem.

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowym zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.