Jesteś tutaj: Strona główna » Rada rodzicow » Z prac Rady

Z prac Rady

Zebranie nr 1-2011/2012

Szczegółowy przebieg zebrania dokumentuje protokół z posiedzenia Rady.

Zebranie nr 3-2010/2011

Szczegółowy przebieg zebrania dokumentuje protokół z posiedzenia Rady.

Zebranie nr 2-2010/2011

Szczegółowy przebieg zebrania dokumentuje protokół z posiedzenia Rady.

Zebranie nr 1-2010/2011

Dnia 13 września 2010 r. o godz. 17.30 w Katowicach przy ul.Sienkiewicza 74 odbyło się Posiedzenie Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Katowicach. Rodziców przywitał obecny na tej części posiedzenia Rady Dyrektor ZSO, Pan Witold Terlecki, który podziękował Radzie Rodziców za pomoc w roku szkolnym 2009/2010 oraz przedstawił Radzie Rodziców założenia na rok szkolny 2010/2011. Odpowiedział również na pytania Rady Rodziców. Posiedzenie otworzył Przewodniczący ustępującej Rady Rodziców, Pan Grzegorz Dymek, który przedstawił porządek obrad:

Szczegółowy przebieg spotkania dokumentuje protokół z posiedzenia Rady.

Zebranie nr 3-2009/10

W dniu 30 listopada 2009 odbyło się trzecie zebranie Rady Rodziców. W trakcie zebrania został przedstawiony aktualny stan wydatków ze środków Rady oraz omówiono planowane działania na grudzień 2009.

Ustalono też, że przedstawicielom poszczególnych klas zostanie przesłana informacja o dokonanych wpłatach na konto Rady, celem jej zaprezentowania na najbliższym zebraniu klasowym.

Kolejny termin zebrania został ustalony na dzień 18 stycznia 2010, wyjątkowo na godzinę 16:30.

Zebranie nr 2-2009/10

W dniu 12 października 2009 odbyło się drugie zebranie Rady Rodziców. W trakcie zebrania dokonano zatwierdzenia planu wydatków Rady na rok szkolny 2009/2010 oraz omówiono planowane działania związane z nadchodzącym Dniem Edukacji Narodowej.

Zebranie Rady Rodziców

Wszystkich klasowych delegatów do Rady Rodziców zapraszamy na drugie zebranie, które odbędzie się w dniu 12 października 2009 o godzinie 17:30.

Zebranie nr 1-2009/10

W dniu 21 września 2009 odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie przedstawicieli oddziałowych rad rodziców z wszystkich klas gimnazjalnych i licealnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Dokonano wyboru Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

Rada Rodziców:

Komisja Rewizyjna:

Ponadto dokonano zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców na rok szkolny 2009/2010 (dostępny w zakładce REGULAMINY) a także zatwierdzono Program Wychowawczy i Profilaktyczny oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2009/2010.

Omawiane również były zagadnienia związane z planem pracy i priorytetami działań Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Ustalono, iż zebranie dotyczące preliminarza wydatków Rady Rodziców odbędzie się w dniu 12 października 2009 o godzinie 17:30.

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców (tzw. Komitet Rodzicielski) należy kierować na konto:
Konto w BPH SA Oddział Katowice
55 1060 0076 0000 3260 0186 8992

podając w dopisku imię, nazwisko oraz klasę ucznia oraz tytuł wpłaty.

Informacja dotycząca zasad dokonywania wpłat za szafki

Osoby zainteresowane szafkami proszone są o dokonanie wpłaty kwoty 170 zł na rachunek nr 55 1060 0076 0000 3260 0186 8992 z dopiskiem: Opłata za szafki. Opłata dotyczy tylko nowych chętnych, którzy nie płacili za szafki w poprzednim roku szkolnym. Proszę też o wydruk i podpisanie Regulaminu Użytkowania Szafek (dostępny tutaj), gdyż jego akceptacja jest warunkiem wydania klucza do szafki. Przypominamy iż wypadku zgubienia klucza, szafka otwierana będzie kluczem zapasowym, zaś koszty dorobienia klucza pokrywać będzie użytkownik szafki. Wydawanie kluczy i zbieranie podpisanych regulaminów prowadzi woźna szkoły (pani Jola Kruczek).

Zebranie Rady Rodziców nr 8-2008/09

W dniu 7 września 2009 odbyło się ósme i zarazem ostatnie zebranie Rady Rodziców w kadencji roku szkolnego 2008/2009. Na zebraniu ustalono wysokość opłaty za udostępnienie szafki ubraniowo-skrytkowej. Wynosić ona będzie 170 zł za cały okres nauki ucznia w szkole. Dokonana została również korekta Regulaminu Rady Rodziców, tak by jego zapisy były zgodne z obowiązującymi przepisami wyższej instancji. Ustalono, iż sprawozdanie Rady zostanie przedstawione na kolejnym zebraniu Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 21 września 2009 o godzinie 17:30. Na zebraniu tym przeprowadzone będą również wybory nowego Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej.

Zebranie Rady Rodziców nr 7-2008/09

W dniu 1 czerwca 2009 odbyło się kolejne siódme zebranie Rady Rodziców. Na zebraniu podjęto między innymi decyzję o kontynuacji zabudowy szatni szafkami ubraniowo-skrytkowymi z przeznaczeniem dla kolejnych zainteresowanych. Zdecydowano też o zakupie drobnych upominków dla odchodzących ze swych stanowisk: dyrektor Teresy Wierzbickiej i wicedyrektor Zofii Czech. Ustalono również nowe zasady wynagradzania dla księgowej prowadzącej rozliczenia dotyczące finansów Rady Rodziców. Przekazana też została informacja o stanie spływu środków Rady i sposobie ich dalszego wydatkowania. Kolejny termin zebrania Rady został ustalony na dzień 7 września 2009 na godzinę 17:30.

Zebranie Rady Rodziców nr 6-2008/09

W dniu 27 kwietnia 2009 odbyło się kolejne szóste zebranie Rady Rodziców. Głównymi tematami zebrania były: wybór przedstawiciela Rady Rodziców do komisji konkursowej, która wybierać będzie nowego dyrektora naszej szkoły oraz podjęcie uchwały popierającej wniosek o nadanie imienia Mikołaja Kopernika Gimnazjum Dwujęzycznemu nr 24 z językiem nauczania francuskim. Omówione też zostały: bieżąca sytuacja finansowa Rady Rodziców i główne przedsięwzięcia realizowane ze środków Rady Rodziców.

Informacja o szafkach

Uprzejmie informujemy, że zostały już dostarczone zamówione szafki skrytkowo-ubraniowe. Obecnie trwa ich montaż i numerowanie. Szafki zostaną udostępnione na przełomie kwietnia i maja.

Zebranie Rady Rodziców nr 5-2008/09

W dniu 16 marca 2009 odbyło się piąte zebranie Rady Rodziców. W trakcie zebrania, omawiano przede wszystkim stan finansów Rady, Ponownie została przekazana pisemna informacja o aktualnym stanie wpłat poszczególnych klasy, z prośbą o przekazanie tej informacji na nadchodzącym zebraniu. Sytuacja finansowa jest szczególnie istotna z uwagi na ograniczone środki budżetowe przyznawane przez władze miasta i konieczność finansowania niektórych przedsięwzięć z funduszu Rady Rodziców. Przedstawiono też informacje dotyczące spływu środków celowych na szafki skrytkowo-ubraniowe. Wobec wolnego tempa spływania przelewów (do dnia zebrania wpłaty dokonały jedynie 34 osoby na 71 zadeklarowanych), Rada podjęła uchwałę o zamówieniu szafek bez dalszego oczekiwania na spływ środków zakładając, że spłyną one przez okres 4 tygodni koniecznych na produkcję szafek.

Informacja dotycząca przedłużenia terminu wpłat za szafki

Uprzejmie informujemy, że termin dokonywania wpłat za szafki został przedłużony do 14 marca br. Osoby, które nie dokonały jeszcze płatności proszone są o wpłatę kwoty 160 zł na rachunek nr 55 1060 0076 0000 3260 0186 8992 z dopiskiem Opłata za szafki . Prosimy o jak najszybsze przekazanie środków, gdyż ich brak uniemożliwia zlecenie wykonania szafek.

Informacja Rady Rodziców dotycząca nabywanych szafek ubraniowo-skrytkowych.

Szafka szkolna ubraniowo-skrytkowa, z daszkiem skośnym o wymiarach wys. 1930, szer. 890, gł. 490 milimetrów z daszkiem skośnym. W każdym przedziale o pojemności 127 litrów znajdują się wieszaki na ubrania i komora na książki. Schowki szafy zamykane są zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie. Korpus wykonany jest z blach 0,6mm (boki i plecy) oraz 0,8mm (góra i dół), natomiast drzwi z blachy 1,0mm. Całość malowana jest metodą proszkową - kolorystyka szafek – jak na zdjęciu.

Koszt szafki wynosi 160 zł od osoby. Wpłaty w terminie do 8 lutego 2009 należy kierować na konto:

Konto w BPH SA Oddział Katowice
55 1060 0076 0000 3260 0186 8992

, koniecznie z dopiskiem „Opłata za szafki”.

Po zebraniu wpłat zostanie złożone zamówienie na wykonanie i dostawę szafek.

Po instalacji szafek, rozdzielone zostaną klucze do poszczególnych skrytek. Klucz zapasowy znajdować się będzie w szkole. Warunkiem przydziału klucza będzie zaakceptowanie regulaminu użytkowania szafek, który w szczególności zawierał będzie zapisy o odpowiedzialności materialnej użytkownika skrytki za jej zniszczenie. wypadku zgubienia klucza, szafka otwierana będzie kluczem zapasowym, zaś koszty dorobienia klucza pokrywać będzie użytkownik.

Zebranie Rady Rodziców nr 4-2008/09

W dniu 19 stycznia 2009 odbyło się czwarte zebranie Rady Rodziców.

W trakcie zebrania, omawiano między innymi finanse Rady Rodziców, w tym aktualny stan wydatków oraz wyniki działań mających na celu zwiększenie wpływów ze składek. Ustalono, iż do wszystkich wychowawców klas zostanie przekazana pisemna informacja o aktualnym stanie wpłat danej klasy, z prośbą o przekazanie tej informacji na nadchodzącym zebraniu klas.

Przedstawiono też informacje dotyczące otrzymanej wyceny zakupu szafek dla uczniów. Cena szafki z montażem wynosić będzie 160 zł - informacja ta zostanie ogłoszona na nadchodzącym zebraniu klas oraz przesłana będzie mailem do zainteresowanych. Szczegółowy komunikat zostanie również zamieszczony na stronie www.

W ostatniej części spotkania przekazana została informacja o nadchodzącym święcie szkoły (19 luty 2009) i planowanym na ten dzień odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Edwardowi Kaczmarskiemu.

Kolejny termin spotkania Rady Rodziców został ustalony na dzień 16 marca 2009 (poniedziałek) na godzinę 17:30.

Zebranie Rady Rodziców nr 3-2008/09

W dniu 19 listopada 2008 odbyło się trzecie zebranie Rady Rodziców.

W trakcie zebrania, przedstawiono między innymi informacje na temat bieżących wpływów i wydatków środków finansowych Rady Rodziców. Przyjęta została propozycja by w trakcie kolejnego zebrania nauczycieli z rodzicami poszczególnych klas, przekazać prośbę o dokonanie wpłat zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Przedstawiona też została informacja o wynikach ankiety badającej zapotrzebowanie na szafki skrytkowo-ubraniowe dla uczniów. Wstępne zainteresowanie szafkami zgłosiło 70 osób. W oparciu o te dane zostanie rozesłane stosowne zapytanie ofertowe.

Kolejny termin spotkania Rady Rodziców został ustalony na dzień 19 stycznia 2009 (poniedziałek) na godzinę 17:30.

Zebranie Rady Rodziców nr 2-2008/09

W dniu 20 października 2008 odbyło się drugie zebranie Rady Rodziców.

Zebranie rozpoczęła dyrektor Wierzbicka, przekazując informacje ze spotkania dyrektorów szkół dwujęzycznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które miało miejsce 16 października 2008, a które dotyczyło zmiany stanowiska MEN w sprawie matur dwujęzycznych.

W dalszej części zebrania, między innymi omówiono i zatwierdzono preliminarz budżetowy na rok szkolny 2008/09 oraz nowy, nieznacznie zmodyfikowany Regulamin Rady Rodziców.

Została też ponownie poruszona kwestia szafek skrytkowych dla wszystkich uczniów. W tej sprawie trwają prace pomiarowe i kosztorysowe, a ich wyniki zostaną przedstawione w oddzielnym komunikacie.

Kolejny termin spotkania Rady Rodziców został ustalony na dzień 17 listopada 2008 (poniedziałek) na godzinę 17:30.

Zmiana stanowiska MEN

Dzięki szeroko zakrojonej akcji protestacyjnej zorganizowanej w naszej szkole, MEN wprowadziło czteroletnie moratorium dotyczące zachowania status quo w zakresie zdawania matury w szkołach dwujęzycznych. Zgodnie z komunikatem MEN w tej sprawie (jego treść jest do wglądu pod adresem www.men.gov.pl), nowe zasady zdawania matury w szkołach dwujęzycznych opracowane będą w ciągu najbliższych lat. Ponad to zostaną stworzone grupy robocze złożone z przedstawicieli dyrektorów szkół dwujęzycznych i MEN, aby wypracować lepsze formy ich funkcjonowania.

W praktyce oznacza to wycofanie się MEN ze swego fatalnego pomysłu i odłożenie zmian 'ad calendas graecas'. Oczywiście nadal będziemy trzymać 'rękę na pulsie' by uniknąć ewentualnych niespodzianek.

Dziękujemy wszystkim osobom, które czynnie włączyły się w akcję protestacjną.

Wzór pisma z protestem

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z rodzicami z 8 października br., zamieszczamy treść przykładowego pisma protestacyjnego do MEN. Prosimy o jego ściągnięcie, uzupełnienie pisma o dane osobowe i adresowe (w lewym górnym rogu), ewentualną adaptację pisma wg własnego uznania i wysłanie go bądź pocztą, bądź e-mailem na adres informacja@men.gov.pl (preferowana jest wysyłka pocztą, najlepiej za potwierdzeniem odbioru).

W drugim pliku znajduje się baza dodatkowych adresów pocztowych i e-mailowych, osób do których również można wysyłać list protestacyjny. W takim wypadku, należy tylko przekopiować do treści protestu odpowiedni nagłówek z danymi adresata i ponownie go wydrukować lub wysłać .

Wybór Rady Rodziców

W dniu 22 września 2008 odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie przedstawicieli oddziałowych rad rodziców z wszystkich klas gimnazjalnych i licealnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Dokonano wyboru Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

Rada Rodziców

Komisja Rewizyjna

Ponadto poruszone zostały zagadnienia związane z planem pracy i priorytetami działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2008/2009. Ustalono, iż zebranie dotyczące preliminarza wydatków na bieżący rok szkolny odbędzie się 20 października br. o godzinie 18:00.

Ostatnio zmodyfikowano 21:19:04 03-11-2011 przez Bożena Kubiak