• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.kopernik.katowice.pl/


Data publikacji strony internetowej: 2016-10-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-30


Oświadczenie - status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • Dla plików wideo brak dostępności.
 • Dla plików zdjęciowych brak dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-27
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: koordynator ds. dostępności
E-mail: admin@kopernik.katowice.pl
Telefon: 322563601

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach
Adres: ul. Sienkiewicza 74
40-039 Katowice
E-mail: sekretariat@kopernik.katowice.pl
Telefon: 322563601

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
ul. Sienkiewicza 74
Wejście do budynku głównego jednostki nie umożliwia swobodnego dostępu osobom poruszającym się na wózku. Korytarze budynku mają minimalną szerokość większą niż 2 m. Schody nie są dostępne architektonicznie i nie zastosowano schodołazów, a budynek nie jest wyposażony w windę. Przy budynku nie ma dostępnych miejsc dla osób niepełnosprawnych.