• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gabinet terpii pedagogicznej

Gabinet Terapii Pedagogicznej powstał z myślą o dzieciach, rodzicach i nauczycielach, którym nie jest obca problematyka niepowodzeń szkolnych.Dysleksja, dysgrafia i dysortografia to specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, które są podstawowymi umiejętnościami człowieka. Trudności w ich nabywaniu często współwystępują z innymi trudnościami w nauce szkolnej. Każde dziecko, u którego zauważamy symptomy występowania specyficznych trudności w uczeniu się powinno być jak najwcześniej zdiagnozowane i objęte specjalistyczną terapią pedagogiczną.Terapia pedagogiczna zmierza do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. Prawidłowe funkcjonowanie analizatorów wzrokowego i słuchowego oraz prawidłowy rozwój ruchowy jest niezbędnym warunkiem opanowania przez dziecko umiejętności czytania i pisania w czasie przewidzianym programem szkolnym. W wyniku zaburzeń w funkcjonowaniu analizatorów dziecko może napotykać na wiele trudności podczas nauki szkolnej m.in. w zakresie wypowiadania się, czytania, pisania, rysowania a także w nauce innych przedmiotów.Zajęcia prowadzone są wg zasad:

 

1. ZASADY INDYWIDUALIZACJI ŚRODKÓW I METOD ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNEGO 

Indywidualne programowanie zajęć korekcyjnych.
Dostosowanie środków oraz metod dydaktycznych do możliwości konkretnego dziecka.


2.ZASADY POWOLNEGO STOPNIOWANIA TRUDNOŚCI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA, UWZGLĘDNIAJĄCEGO ZŁOŻONOŚĆ TYCH CZYNNOŚCI I MOŻLIWOŚCI PERCEPCYJNE DZIECKA 

Przechodzenie od ćwiczeń elementarnych, prostych do coraz bardziej złożonych / wg możliwości dziecka.


3.ZASADY KOREKCJI ZABURZEŃ 

Ćwiczenie funkcji najgłębiej zaburzonych.
Ćwiczenie umiejętności najsłabiej opanowanych.


4.ZASADY KOMPENSACJI ZABURZEŃ 

Łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.


5.ZASADY SYSTEMATYCZNOŚCI 

 

6. ZASADY CIĄGŁOŚCI ODDZIAŁYWANIA PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO 

 

Spowodowanie, aby dziecko nie tylko mogło się uczyć, lecz także chciało się uczyć. Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania powinny uczestniczyć w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, zwanych również terapią pedagogiczną. Ich istota sprowadza się do korekcji, czyli usprawniania zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, a także do kompensacji- usprawniania funkcji dobrze rozwijających się celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących lub częściowego ich zastępowania. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz wypracowanie motywacji do nauki, której zwykle brakuje uczniom z dysleksją, gdyż utracili ją wskutek utrzymujących się niepowodzeń szkolnych.