Cele: 

-wzmacnianie postawy otwartości i odpowiedzialności 

-dyskusja o tolerancji, poszanowaniu godności ludzkiej, sprawiedliwości bez względu na pochodzenie 

-zrozumienie pojęcia stereotypu, rasizmu, uprzedzenia 

-wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za codzienne zachowania