Główne założenia i cele: 

* kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury 

* uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną 

* budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy