• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą
  w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 74, tel: 32 256 36 01, e-mail: sekretariat@kopernik.katowice.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSO Nr 1 im. M. Kopernika
  w Katowicach: adres e-mail iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 357 08 56
 3. Dane osobowe uczniów i ich rodziców będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
 6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 Podpis Administratora

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook ’u stronę tj. Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Podanie danych osobowych za pośrednictwem
Facebook ’a jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim pod adresem iod@jednostki.cuw.katowice.pl tel: 32 / 357 08 56
Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających
wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), lub f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) kontaktu z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp.),
b) przesyłania informacji promocyjnych, w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach,
promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą
automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za
pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
c) analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach
prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO),- zwanych: „Celami Przetwarzania”.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy
usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w
zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania naszą stroną na Facebook’u.
W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w
organizowane wydarzenia i imprezy.
Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem
będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT itp.).
Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: sekretariat@kopernik.katowice.pl
W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.